พิธีสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง

งาน“สักการะต้นไม้”เป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยข้าราชการฝ่ายในเพื่อบูชารุกขเทวดาที่ปกปักรักษาเขตพระราชฐาน ถือเป็นการขอขมาที่อาจล่วงเกินด้วยการกระทำต่างๆตลอดทั้งปีโดยมิได้ตั้งใจ

 

 

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กจัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคม โดยกิจกรรมภายในงานค่อนข้างหลากหลายเช่นกิจกรรมราชวงศ์จักรกรี กิจกรรมผูกเงื่อน กิจกรรมตีธง กิจกรรมคนรักหนังสือ กิจกรรมผะหมี กิจกรรมแก้มลิง กิจกรรมกำเนิดเสียงดนตรี กิจกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมต้นไม้ในแก้ว เป็นต้น โดยแต่ละปีเราจะร่วมกับหลายหน่วยงานจัดวันเด็ก เช่น กองทัพเรือ วิทยาลัยพานิชยการหัวหิน พิธีกรชื่อดัง เป็นต้น

อ่านต่อ
  เยาวชนดนตรีไทย

ตามที่สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดตั้งโครงการเยาวชนดนตรีไทย วงประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระรามหกและบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ตลอดจนในพื้นที่การดูแลของสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีความสนใจศึกษาดนตรีไทย มีโอกาสเรียนดนตรีไทย จากคณะนักดนตรีไทย ประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพื่อเป็นการสืบทอด

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสานี้ นำโดยคุณหญิงพิมพ์ใจ โดยคณะที่มาประกอบด้วยครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน กิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้แก่ เรียนรู้ประวัติของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรม และ ประวัติความเป็นมา เรียนรู้วิธีการดูแลหมู่พระที่นั่งซึ่งทำจากไม้สักทองทั้งหลัง ปลูกป่าชายเลน และ เก็บดอกฝ้าย

อ่านต่อ
  ยุวมัคคุเทศก์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันจัดทำโครงการยุวมัคคุเทศก์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๕๕๕ ขึ้นโดยมีการจัด อบรมในวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งโครงการยุวมัคคุเทศก์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้เริ่ม ดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และจัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจอยากเรียนรู้ถึงพระราชประวัติ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวประวัติความเป็นมาและลักษณะสถาปัตยกรรมขององค์พระที่นั่ง การอนุรักษ์โบราณสถานรวมทั้งโครงการสวนหลวงสวนป่า ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

อ่านต่อ
  ไหว้ครูดนตรีไทย

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นประเพณีสืบมาแต่โบราณบรรดานักดนตรีเชื่อว่าดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้้นมีครูประจำอยู่ ต้องทำการเคารพบูชาอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ทางด้านดนตรีไทย การไหว้ครูดนตรีไทยทั้งครูที่เป็นมนุษย์และเทพเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ โดยผู้ศึกษาดนตรีไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาความเคารพบูชา

อ่านต่อ