รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๔๘
 
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ ๑๐๐,๐๐๐
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ พ.ต.อ.(พิเศษ) อำพล สุนทรเวช ๑๐๐,๐๐๐
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ ม.ร.ว. กฤษฎา - ธาภินี กฤดากร ๑๐,๐๐๐
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ คุณเฉลิม - ดารณี อยู่วิทยา ๑๐,๐๐๐
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ๒๒,๕๐๐
๑๕ เมษายน ๒๕๔๘ ท่านผู้หญิงบุตรี ๑๐๐,๐๐๐
๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ เงินพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ มูลนิธิเพชรรัตน์-สุวัทนา ๕๐๐,๕๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ กองสลาก ๓๐๐,๐๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ท.ท.ท. ๑,๐๐๐,๐๐๐
     
  รวมทั้งสิ้น ๓,๑๔๓,๐๐๐