รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๔๙    
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นางเพ็ญโฉม วสันต์สิงห์ ๑๐,๐๐๐
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ หม่อมราชวงศ์ สุนิตา กิติยากร ๕๐,๐๐๐
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นางกำลาภ ชัฎไพศาล ๕,๐๐๐
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วังรื่นฤดี ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ โรงเรียนจิตรลดา ๑๐,๐๐๐
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ ๑๗๐,๐๐๐
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ นางสุดาพร เทศนะนาวิน ๓๐,๐๐๐
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ คุณศิริวรรณ แน่นหนาและครอบครัว ๑,๐๐๐
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๑,๒๐๐,๐๐๐
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด ๔๖๕,๐๐๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๕๐๐,๐๐๐
๒ กันยายน ๒๕๔๙ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๕๖๔,๐๐๐
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ๘๙,๐๗๐
   
  รวมทั้งสิ้น ๔,๐๙๔,๐๗๐