รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๐    
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ๒๐๐,๐๐๐
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สหพันธ์สมาคม ไว ดับ ยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ๕๐๐,๐๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ แกแลคซี่ กรุ๊ปอมร - พวงเพชร อภิธนาคุณ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ พลตำรวจโทนิพนธ์ ศิริวงศ์ ๑๐,๐๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ คุณลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์ ๑๐,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายพิพัฒน์ อิศรวงศ์ ณ อยุธา ๑๔,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายประวิทย์ มนต์เสรีนุวรณ์ ๑๐,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นางพงศา กรศรี ๑๐,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายเอกนัตร ศีควรรัตน์ ๑๐,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นายธวีสิน ลิ้มธนากุล ๕,๐๐๐
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๗,๐๓๓
๒ กันยายน ๒๕๕๐ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๗,๐๓๓
๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๗,๐๓๓
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ Mercedes-Benz Club Thailand ๖,๐๐๐
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ธนาคารยูโอบี ๙๗,๕๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ คุณนันทวัน วัฒนกุลัง ๔,๐๐๐
๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ธนาคารออมสิน ๓๐๐,๐๐๐
๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อุยธยา ๑,๒๙๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๔,๐๖๖
   
รวมทั้งสิ้น ๒,๔๘๒,๙๕๕