รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๑
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๓ มกราคม ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๗,๐๓๓
๓ มกราคม ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๗๕๐,๓๓๑
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๔๕,๗๕๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ บริษัท Wheelspin Co.,LTD ๗๑,๔๑๗
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ธนาคารออมสิน ๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ๑,๕๐๐,๐๐๐
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้าราชบริพาร (คณะคุณข้าหลวง) ๑๐๐,๐๐๐
๔ เมษายน ๒๕๕๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๕,๐๐๐
๔ เมษายน ๒๕๕๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๑,๐๐๐
๔ เมษายน ๒๕๕๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๖,๐๐๐
๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๙๑,๕๐๐
๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ พลตำรวจเอกมีชัย นุกุลกิจ ๕,๐๐๐
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายสมิทธ์ สุรบถโสภณ และนางสาวรวมพ ถาวรอธิวาสน์ ๑๐,๐๐๐
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓๐๐,๐๐๐
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ๑๐,๐๐๐
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พลตำรวจโทวรพษ์ ๑๐,๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๑๘๔,๗๐๐
๕ กันยายน ๒๕๕๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย ๔๖,๓๑๗
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๑๐,๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ม.ร.ว. ชื่นกมล ดิสกุล ๑,๕๐๐
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ สมาคมสถาปนิคสยาม ๕,๐๐๐
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๓,๐๐๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐,๕๔๘