รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๒
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ บริษัท ครัสตัลไทม์ แทรเวล จำกัด ๑๐๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ Ascot International School ๑,๐๐๐
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประธสนกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ๕๐๐
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พล.ต.ต. ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร ๒,๐๐๐
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด ๓,๐๐๐
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นายนิติวัชร์ รักขพันธ์ ๗๐๐
๑ มีนาคม ๒๕๕๒ Mr. Anuar ๖๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ นายเฉลิม อยู่วิทยา ๙๐๐,๐๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ กระทรวงการต่างประเทศ ๙,๖๙๗,๔๑๒
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ศาลอุทธรณ์ ภาค๙ ๑,๐๐๐
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กองทัพภาคที่ ๑ ๑,๐๐๐
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ค.ต. ภิรมย์ บัวผ่อง ๑,๐๐๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กรมบัญชีกลาง ๑,๐๐๐
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๕๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ บช.ตชด. ๑,๐๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์ไกลกังวล ๒,๐๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค ๕๐๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พลตำรวจโทนิพนธ์ ศิริวงศ์ ๑๐,๐๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ บริษัท มาร์โคเวิล์ด ทัวร์ จำกัด ๑,๐๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ บริษัท เซนจูรี แทรเวิล เอเจนซี จำกัด ๑,๐๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำนักงาน ป.ป.ส. ๓,๐๐๐
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ๒,๐๐๐
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อบต.สระแก้ว ๑,๕๐๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นายเอกนรินทร์ สงวนทรัพย์ ๔๒๑
๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนพาณิชยการ หัวหิน ๒,๐๐๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ๔,๗๘๐
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ คุณนันทวัน วัฒนกุลัง ๓,๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ สำนักงานเขตลาดกระบัง ๑,๒๐๐
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะบัญชีกลุ่ม ๙ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๑,๐๐๐
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๑,๐๐๐
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาวาอากาศหญิง รจนกร ปุยะติ ๓๐๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ นางจันทรธนา อ่มสว่าง ๒,๐๐๐
๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ คุณลำเพย หมายดี ๖๐๐
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๐๐,๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ นายแพทย์สิริ - นาววรรณิดา โสตถิพัชาลัย ๑๑๐,๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ หม่อมอรพินทร์ ดิสกุล ณ อยุธยา ๖,๑๒๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดิษยา เกษมวิศาล ๓๐๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ม.ร.ว. นภาจรี ทองแถม ๑๐,๐๐๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ร้านไอศกรีมลุงชายหัวหิน ๕๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางบุญหลง ชัยน่วม ๔๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางลำดวน เรืองประกาย ๕๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ นางสาวนฤมล แซ่พู้ ๕๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ คุณพัชรา บัวทอง ๑,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๓,๓๒๙,๓๒๐