รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๓
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน(บาท)
๒ มกราคม ๒๕๕๓ นางเอื้อมเดือน สาครินทร์ ๑,๐๐๐
๓ มกราคม ๒๕๕๓ นายวีรยุทธ เร่งเจริญ ๒,๐๐๐
๗ มกราคม ๒๕๕๓ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ๓,๐๐๐
๙ มกราคม ๒๕๕๓ นายศักดิ์ชาย พูนศักดิ์พาณิชย์ ๕๐๐
๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ International union for conservaton of nature ๑,๐๐๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กระทรวงการต่างประเทศ ๒๐๐,๐๐๐
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คุณแช่มชื่น บุรณีศิริ ๓,๐๐๐
๒ มีนาคม ๒๕๕๙ คุณแช่มชื่น บุรณีศิริ ๓,๐๐๐
๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ ท่านหญิงอรอำไพ โกมารกุล ณ นคร ๑,๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ คุณเสริมศรี จีระเศรษฐ์ ๑๐,๐๐๐
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นายอรุณ งามดี ๕๐๐
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คุณมยุรี ดอกจอก ๒๐๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ พ.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เรืองศรี ๒,๐๐๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ พ.ต.ท.หญิง วันทนีย์ เทพพรพิทักษ์ ๑,๐๐๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ คุณสลักจิตร พันธุบุศย์ ๑,๐๐๐
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โรงแรม มายเวย์ หัวหิน ๑,๐๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ๒,๐๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ คุณจรรมนง แสงวิเชียร ๑,๐๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ คุณอารดา กีระนันท์ ๑,๐๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ คุณเชื้อพร รังควร ๑,๐๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ พล.ต.ท สมศักดิ์ แขวงโสภาและคณะ ๑,๗๐๐
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ คุณพิมสิริ สาครินทร์ ๑,๐๐๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โรงแรม มายเวย์ หัวหิน ๑,๐๐๐
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ๑๐,๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ม.ร.ว. นภาจรี ทองแถม ๑๕,๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเซ้งชง ๕,๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นางนุชนาถ มิตรดี ๓๐๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นางนันทกา อยูภู ๑,๐๐๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายทพย์รักษ์ สุขุม ๕๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๙๑,๐๐๐