รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๔    
     
วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน(บาท)
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายวิวัฒน์ ไชยภูมิสกุล ๑,๐๐๐
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางสาววลสา โสภณพนิช ๒,๐๐๐
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บริษัท คีพอินทัช โปรเจ็คต์ จำกัด ๕,๐๐๐
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บริษัท โอเวชัน สตูดิโอ จำกัด ๒๖,๗๑๖
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ๕,๐๐๐
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายคฑาวุธ ปัญญาพานิช  ๑,๐๐๐
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมข่าวทหารอากาศ ๑๐,๐๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทโพลีพลัส เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ๑,๐๐๐
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายคฑาวุธ ปัญญาพานิช  ๑,๐๐๐
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ บริษัทแสตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด ๑๐,๐๐๐
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายคฑาวุธ ปัญญาพานิช  ๑,๐๐๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายคฑาวุธ ปัญญาพานิช  ๑,๐๐๐
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายอร่าม สวัสดิวิชัย ๕,๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดนาทุ่ง ๑,๐๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ ๒๐๐
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ธนาคารไทยพานิชย์ สำนักงานใหญ่ ๒,๐๐๐,๐๐๐
 
รวมทั้งสิ้น ๕,๐๗๐,๙๑๖