รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๕    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน (บาท)
๖ มกราคม ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน เงินบริจาคสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะอนุรักษ์หมู่พระที่นั่สโมสรเสวกามาตย์ ๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางสาวสุวิมล อารักษ์สุทธิ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นางสาวบุรณี บูรณศิริ เงินบริจาคจากการจำหน่ายแยม ๑,๔๐๐
๕ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๗ เมษายน ๒๕๕๕ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ นางชินาลัย ปิยะชน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ นายระพินทร์ ดวงขวัญ จรัสพรรณ จารุดุล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๒๐,๐๐๐
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ สมาคมแม่บ้านตำรวจ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คุณลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายคฑาวุธ ปัญญาพานิช บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสาวสิงเจียง แซ่ห่าน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายเอก นฤชาติวรพันธ์  บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวจาคินี เอี่ยมศิริ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายภานุพล จินากุลวิพัฒน์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บริษัท กาดเกสร จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานศิลปากรที่๑ ราชบุรี บริจาคเพื่อบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ศูนย์ปฎิบัติการลูกเสือชาวบ้าน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางกะสวย ทรัพย์นิล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๕๕๕
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายนรินทร์ ศุภการ  บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๕๐๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา บริจาคเพื่อสนันสนุนการจัดซื้อเครืองดนตรีจีนเพื่อใช้ประโยชน์ในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ปฎิบัติการลูกเสือชาวบ้าน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายญาณี ตราโมท บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางสาวชญานุช พิยาปรัชานนท์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายทิพย์รัก สุขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๑๓,๓๑๐,๔๕๕