รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๖
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๗ มกราคม ๒๕๕๖ บริษัทเอ็กซ์เพรซการ์เพ็ท จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๙ มีนาคม ๒๕๕๖ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๔,๐๐๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ร้อยเอก ภัทรสิยะ รัตนสุวรรณ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บริษัท คีพอินทัช โปรเจ็คต์ จำกัด ค่าบำรุงการบูรณะเสาปูนบ้านเจ้าพระยารามราฆพ ๓,๐๐๐
๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุภาศรี กฤษณามระ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๖,๐๐๐
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คุณหญิงพิมพ์ใจ คุปตะวินิจ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทย ปี ๒๕๕๖ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๓๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางณภัค เตชะวิญญูนนท์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ บริษัท ทูริงส์ จำกัด บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรอง ๖๐,๕๐๐
๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวลัดดาวัลย์ ไทยเกิด บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ชะอำเวดดิ้ง สตูดิโอ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาว ณัฎฐนิชา  หมื่นหนู บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ชะอำเวดดิ้ง สตูดิโอ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสารผาติพันธุ์ เลียหลิม บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายเอกราช อมรสมบูรณ์ศักดิ์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ.ส.ต. ภัทรพล พุ่มเจริญ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพือถ่ายภาพมงคลสมรส (กรณีพิเศษ) ๒,๐๐๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นาย ธรรมพร สมสุข บริจาคค่าสมาชิกรายปี Circle  ๒,๕๐๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายณัฐพล บุตร์หงส์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสาวรัชนก กิวไกรลาศ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสาวศลิษา ยิ้มศิริ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรอง ๖๐,๕๐๐
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสาวพิมพ์อร เสนีวงศ์ ณ อุธยา บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดร. อานันท์ชนก สกนธวัฒน์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสาวจุฑาทิพย์ เทียนถวาย บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คุณศุจิรา มิศกลคุณากิจ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๒๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ SEE SAW SEEN Co.,Ltd. บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๔,๐๐๐
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริษัท ศิริบัญชา จำกัด บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรอง ๖๐,๕๐๐
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริษัท ศิริบัญชา จำกัด บริจาคค่าบำรุงสำหรับดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในงานเลี้ยงรับรอง ๑๐,๐๐๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัท เซ็นเตอร์ พีซ จำกัด บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งแผ่นดินครั้งที่ ๘ ๓๐๐,๐๐๐
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายเอกภพ พินภูมิงสนะ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ แคร์ สตูดิโอ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๔,๐๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายอภิชาติ หงษ์ทอง บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ พล.ต.อ.หญิง ประอรณี ถนัดพจนามาตย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นาง ลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสาวอัญชลี แซ่ฉิว บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายทิพย์รักษ์ สขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๕๐๐