รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๗    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๓ มกราคม ๒๕๕๗ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเพื่อสมทบกิจกรรมปั่นด้ายทอผ้าป่าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ช่วยเหลือโรงพยาบาลเต่า ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๒๐๐,๐๐๐
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อสมทบกิจกรรมปั่นด้ายทอผ้าป่าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ช่วยเหลือโรงพยาบาลเต่า ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๕๐,๐๐๐
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ นายศิริพล จันทร์เปล่ง บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายดำรงฤทธิ์ คุณพณิชกิจ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายสมยศ เสือขำ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ นาย ฐพร ศักดิ์สกุลไกรเลิศ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงาน "bikelentine  รักติดล้อ" ๖๐,๐๐๐
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาวรพีพร เต็งพานิชกุล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายจักรกฤษณ์ สิทธิ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นาย ธนาดุลย์ นิโดยธานนท์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพือถ่ายภาพมงคลสมรส (กรณีพิเศษ) ๓,๐๐๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงาน "bikelentine  รักติดล้อ" ๙๔๐,๐๐๐
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ร้านอิงรัก เวดดิ้ง สระบุรี บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงาน "bikelentine  รักติดล้อ" ๑๒๐,๐๐๐
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสมเกียรติ โรจน์พงศ์เกษม บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ แคร์ สตูดิโอ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๔,๐๐๐
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาววิสสิณี เชโชติรส บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายธิติวัฒน์ ธรรมวิลักษ์พร บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ พันตำรวจโท ชนัญชัย ศิริวรรณา บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ๖๐,๕๐๐
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ Shinnyo-en (Thailand) Foundtion บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๒๐๐
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอนุกูล ภัทนศิริไพศาล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓ เมษายน ๒๕๕๗ ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ๓๐,๒๕๐
๖ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวศิรดา พึ่งพิณ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๘ เมษายน ๒๕๕๗ ร้านเดอะเวดดิ้ง สตูดิโอ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นางสุชาดา อัศวรักษ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวันและงานสวน ๑,๕๐๐
๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาว วรรณภา รัตนศักดิ์ชูเจริญ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นางอุษา สุขประเสิรฐชัย บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวรัตติกาล อัครวงค์วาณิชย์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ๖๐,๕๐๐
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยรังสิต บริจาคเพื่อบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพ ๓,๐๐๐
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวีรเดช สิทธิชัยนุกูล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวอาภาพร ฤทัยยานนท์  ๑. บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒.ค่าจัดเตรียมงาน ๗๐,๕๐๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ราชสกุลวรวรรณ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๕๐๐
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชยพล จ้อยนุแลง บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ โครงการการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่น ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาวฉัตรทิพย์ คงจีน บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนเจ้าพระยารามราฆพ  ๖,๐๐๐
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ คุณภีมดา ธัญญ์สมบัติ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาว กนกวรรณ หมื่นค้วง บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ หมู่เรือรักษาการณ์ไหลกังวล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๑,๐๐๐
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาวอุมาพร ผลดี บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนราชินี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๒,๐๐๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อร่สมสมทบไถ้เงินไถ้ทองงานสักการะต้นไม้ ๕๐,๐๐๐
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิริยงค์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณเรวัติ พักรักษา บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายพงศธร ห.เพียรเจริญ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๒๐๐
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายธณณท์ หวานเสนาะ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสาว สุภคินี เวียงนิด บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ บริษัท โอเวชั้น สตูดิโอ จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๓๕,๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางนันทกาญจน์ แคมป์เบลล์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๕๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายกสิณ พระพิทักษ์ธรรม บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๗ กันยายน ๒๕๕๗ คุณวิมลลักษณ์ พรรณรัตนพงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๑,๐๐๐
๗ กันยายน ๒๕๕๗ คุณสุทธาสินี เพ็งทรัพย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๑,๕๐๐
๘ กันยายน ๒๕๕๗ คุณประภัสสร จรลี บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ สโมสรลูกเสือกรุงเทพฯ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๔๐๐
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สโมสรลูกเสือกรุงเทพฯ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาว ศรัญญา มยุวงศ์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสัจจะ คงคารัตน์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาว พิชยาหาญดำรงธรรม บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวภัทนิษฐ์ พูแก้ว บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คุณหนุ่ม ลาภเจริญ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริษัท จอย ทู เดอะ เวิล์ด ทราเวล บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อจัดงานเลี้ยงรับรอง ๗๕,๕๐๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะนายทหารสัญญาบัตร กองดุริยางค์ทหารบก บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ คุณทิพย์รักษ์ สุขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๐๐๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริษัท หมอหวาน จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คุณอธิคม กัลโลเวย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๕,๑๓๙,๕๕๐