รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๘    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๙ มกราคม ๒๕๕๘ พ.ต.ท. รชต เรียงอิศราง บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒,๐๐๐
๙ มกราคม ๒๕๕๘ Jirapin Hayakawa บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๗,๐๐๐
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายธนพล หวังธีระประเสริฐ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.วัดเสถียร บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๙ เมษายน ๒๕๕๘ ห.ส.ม ห้างทองเยาวราชหนองดอก บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๔,๐๐๐
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายรณวาทย์ อัญญมณี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คุณอุภาศรี กฤษามระ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๔,๐๐๐
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนราชินี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๒,๐๐๐
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑๐๐,๐๐๐
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กลุ่มแม่บ้านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานที่ปรึกษาทหารอากาศ (สน.ปษ.ทอ.) บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นาย ตรินทร์ ศุภการ บริจาคเพื่อบูรณะเรือนพักเจ้าพระยารามราฆพ ๒,๓๐๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริษัท ดีเอ็ม บรอดคาสท์ จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๕๐๐
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริษัท หมอหวาน จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓๐,๐๐๐
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครักษาดินแดน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางผกาแก้ว สุคนธทรัพย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คุณอธิคม กัลโลเวย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓๒๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนนายสิบทหารบก บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปืนไทย-มยุรพงศ์-ปริชมน พรหมสิทธิ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการสวนหลวง-สวนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริษัท บ้านครีม จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๖,๐๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการสวนหลวง-สวนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาว รัจนี อึ้งธีรเดชวรกุล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ คุณทิพย์รักษ์ สุขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๕,๑๒๐