รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๕๙    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวบุรณี บูรณศิริ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๓๐,๕๐๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการสวนหลวง-สวนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบูรณธและอนุรักษ์พระราชนิเวศ์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐,๐๐๐
๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสุรินดา กิตติพระวงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คุณมาเรียม อับดุล อาซิซ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๕,๐๒๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิยุวสถิธคุณ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓๙,๐๐๐
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บริษัท เทคออฟเอเชีย จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการยุวมัคคุเทศน์ บริจาคค่าเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  ๓,๐๔๕
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณวรรณี พันธ์ปัญญาเลิศ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คุณธนัญธร สุธีจิตสิริ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายอุภาศรี กฤษณามระ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๔,๐๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สมาคแม่บ้านตำรวจ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๗๐๐
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บริษัท หมอหวาน จำกัด บริจาคเพื่องานสักการะต้นไม้และบวงสรวงหมู่พระที่นั่ง ๑๐,๐๐๐
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รอง ศ.ดร. สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๗๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ บริจาคเพื่อจัดนิทรรศการ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลอากาศธีระพล คล้ายพันธ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๑๐๐
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวนันทพัชร์ รอดจากทุกข์ บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการสวนหลวง-สวนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางบุญทัย มาโลน บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๗๐๐
๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ นาง ธนินนาท บุญมาดี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวพักตร์วิภา ประทีป บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ กรรมการบริหารโรงแรมเมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์สปา บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๘
๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงศธร พยนต์ยิ้ม บริจาคค่าบำรุงสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๖,๐๐๐
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวพชรพรรณ ขาลทิพย์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐๐
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณเกรียงไกร ทองแก้ว บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพรทัต โพธินาม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณทิพย์รักษ์ สุขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐,๐๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัท เอสชีจี พลาสติกส์ จำกัด บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายหาด พระราชนิเวศน์มฤคทายวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการสวนหลวง-สวนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาด อนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณเจนจิต จันทร์วัฒนากุล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๗๐๓,๙๗๓