รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๖๐    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๓ มกราคม ๒๕๖๐ คุณอรวรรณ ฟองกษีร บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๓ มกราคม ๒๕๖๐ คุณจิรพร จงกมานนท์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ คุณบดีพล จูตระกูล บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๓๒,๐๐๐
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัท เอส เอ็ม อี แมชชีนเนอรี จำกัด บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒๐,๐๐๐
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ Follrich Bride  ๓,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐