รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๖๑    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา บริจาคเพื่อสนับสนุนพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๔,๒๕๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องหุ้นส่วนจำกัดฐานอนุรักษ์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการงานประจำปีสันทนาการพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ปี 2561 ๓๐,๐๐๐
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวบุษราคำ เยหลง บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วชิราวุธวิทยาลัย บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวธิกรรัศมิ์ โชติเกษมศรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๖๐,๐๐๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๘,๐๐๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมเภสัชกร ๔ เหล่า ค่าเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแบบอนุเคราะห์จำนวน ๑๐๐ คน ๔,๐๐๐
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดนตรีไทยประจำพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ คุณหญิงพิมพ์ใจ คุปตะวินิจ บริจาคเพื่อสนับสนุนพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๔,๐๐๐
๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุกฤษณ์ ตั้งคงนุช บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๒๐๐
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ โครงการทหารช่าง บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ บริษัท อะตอมดีไซน์จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๔,๕๐๐
๕ เมษายน ๒๕๖๑ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา กิจกรรมรับรอง ๖,๐๐๐
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร.ต.ท. ฐิตพล สายโรจน์ ค่าเช่าสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒,๐๐๐
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คุณภาวิดา ลิขัตทัศชูวงศ์ บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕,๐๐๐
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ zheng Qin บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมรับรอง ๒,๕๐๐
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่ประสงค์ออกนาม สนับสนุนสวนพฤกษศาสตร์สังคมพืชชายหาดในเขตเงาฝน ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย บริจาคระบุวัตถุประสงค์สนับสนุนซื่อรถขนของงานสวน ๕๐,๐๐๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ บริจาคไถ้เงิน ไถ้ทอง สักการะต้นไม้ ๕,๐๐๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวธิกรรัศมิ์ โชติเกษมศรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๖,๐๐๐
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรมศิลปากร สนับสนุนการจัดนิทรรศการวังน่านิมิต ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๑,๙๓๓,๑๐๐
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานพิธีสักการะต้นไม้ ปี 2561 ๑๐๐,๐๐๐
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด กิจกรรมรับรอง ๑๒,๐๐๐
๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๘ วชิราวุธวิทยาลัย (ศิษย์เก่า) บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๑ กันยายน ๒๐๑๘ ร.ต.ต. ดอกรัก พจนารถ ค่าเช่าสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒,๐๐๐
๒๘ กันยายน ๒๐๑๘ นายอัควิทย์ สุวรรณวานิชกุล บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๔๘๐
๑๗ ตุลาคม ๒๐๑๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเพื่อสนับสนุนค่าดำเนินการโครงการขุดสำรวจ และอนุรักษ์ถนน และสิ่งก่อสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๘ ภัทริชา พูลเกต และศรีสุภัจจ์ เสถียรศรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ ธนาคารออมสิน สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐๐,๐๐๐
๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๘ นายธเนตร จันทรัตน์ ค่าเช่าสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒,๐๐๐
๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๘ พ.ต.ต. ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ ค่าเช่าสถานที่เรือนพักเจ้าพระยารามราฆพเพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๒,๐๐๐
๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๘ พ.ต.อ. ประกอบ พลเตชา จัดงานมงคลสมรส ๓๕,๐๐๐
๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๘ คุณทิพย์รักษ์ ลุขุม บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐,๐๐๐
๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๘ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการป่าชายหาด พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐๐,๐๐๐
๒๘ ธันวาคม ๒๐๑๘ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วชิราวุธวิทยาลัย กิจกรรมรับรอง ๑๔,๑๐๐
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพิศาล อริยเดชวณิช บริจาคเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐๐,๐๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี บริจาคเพื่อบำรุงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
   
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๒๙,๑๓๐