รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๖๒    
       
วันเดือนปี นามผู้บริจาค รายการ จำนวนเงิน(บาท)
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ พ.ต.อ.สุนันท์ เรืองจันทร บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ บริษัท สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จำกัด กิจกรรมรับรอง ๔,๐๕๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กิจกรรมรับรองบ้านเจ้าพระยารามราฆพ ๑๒๕,๐๐๐
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางนิตยา เลิศธนาภรณ์ บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๔,๐๐๐
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดดอนไร่ บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๕๕๐
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บริษัท ไอ.ดี.ครีเอท จำกัด บริจาคค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ กรณีพิเศษ (วันหยุดทำการ) ๑๐,๐๐๐
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายภูมินทร์ หอมศิลป์กุล บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประชุม มาลีนนท์ บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑๐,๐๐๐
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวธิกรรัศมี โชติเกษมศรี บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๖๐,๐๐๐
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.นวลจันทร์ วศินวงศ์ นายลิขิต กิจวานิชเสถียร บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓๐๐
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ น.ส.รัศมี กิจวานิชเสถียร บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๕๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๕๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท ทีเอชเอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่นล์ จำกัด  บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๒,๕๐๐
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ บริษัท วิท แอนด์ วิสคอม จำกัด ค่าเช่าใช้บ้านเจ้าพระยารามราฆพ ๑๕๐,๐๐๐
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นาไพรัตร์ แย้มบาล บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายบุคอรี นิยาเดชา ค่าเช่าใช้บ้านเจ้าพระยารามราฆพ เพื่อถ่ายภาพมงคลสมรส ๑๐,๐๐๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น.ส.ศลิพร เหล่าเรืองเลิศ บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางพิชยามณชุ์ พิชญากร บริจาคงานสักกาะต้นไม้  ๒,๐๐๐
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพงศกร วัลลิสุต ค่าเช่าสถานที่บ้านเจ้าพระยารามราฆพ เพื่อถ่ายมงคลสมรส ๓๓,๐๐๐
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบระมาณเพื่อโครงการส่วนหลวง ส่วนป่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ บ.ชาญอิสระดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริจาคเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ๓,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หจก.ฐานอนุรักษ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖,๐๐๐
๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายภูมิพงศ์ ปรางค์จันทร์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางรตพร โกรทันธาคม บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวพจนีย์ คงสวัสดิ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วชิราวุธวิทยาลัย บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุจิตรา อุดมเวชสกุล บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๓,๕๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอภิสิรี จลัลชวนะเพท บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพิศาล อริยเดชวณิช บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๔,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอรไท สภานนท์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัท หมอหวาน จำกัด บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑๐,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวภัทริชา พูลเกตุ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๒๑๘
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริษัทร่วมอิสสระ จำกัด บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๒๑๘
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจันทนา กาญจนาคม บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายคมเดช ตั้งชัยมงคล บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิทิต ประภาศิริ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางกนกวรรณ ชนะสิทธิ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธีรชาติ ไชยประสิทธิ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจุฬารัตน์ อินทรมหา บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๖๔๔
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางทัศน์เนตรดาว โสรัต บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวชื่นจิตต์ แสงทองสาย บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๕,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๒๒๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกหญิง อรพรรณ-ธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑,๐๐๐
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์ และคุณหญิงเสริมศรี บุนนาค บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๘,๐๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวละไม เกลียวอรรคเดช บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ธนาคารออมสิน บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๑๐๐,๐๐๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น.ส.อุรารัตน์  ฤทธิร่วม บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวแพรว คูณสิริไพบูลย์ บริจาคเพื่อสืบทอดงานสักการะต้นไม้และหมู่พระที่นั่ง ๖๐๙
.
รวมทั้งสิ้น ๔,๕๘๘,๗๒๖