พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)
เวลาเปิดจำหน่ายบัตร ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.


ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

(เฉพาะด้านล่างบริเวณโดยรอบ) 
ท่านละ ๓๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมขึ้นเยี่ยมชมหมู่พระที่นั่ง

ท่านที่สนใจศึกษากระบวนการบูรณะหมู่พระที่นั่งฯ 
กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงที่
สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ 
โทร.๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕
เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ เป็นกรณีพิเศษ 

เฉพาะวันพฤหัสและวันศุกร์ 
วันละ ๒ รอบ รอบละ ๒ ชั่วโมง
รอบเช้า ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
รอบบ่าย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
จำกัดจำนวน รอบละ ๑๕ คน

ร่วมบริจาคเพื่อบูรณะหมู่พระที่นั่งท่านละ ๓๐๐ บาท
ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า 
เริ่ม ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐


ขอสงวนสิทธ์
ในการกำหนดวันที่และรอบ
ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหวหมู่พระที่นั่งฯ

การขออนุญาตเข้าเป็นหมู่คณะ

๑.กรุณาทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานมูลนิธิฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เรื่อง ขออนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และขอมัคคุเทศก์บรรยาย

หมายเหตุ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ในหนังสือ
แจ้งวันที่เข้าเยี่ยมชม (วัน........ที่.........เดือน............พ.ศ.................)
เวลาเข้าเยี่ยมชม (เวลา .......:............ นาฬิกา)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม (จำนวน ...........คน)
สามารถระบุเรื่องที่ต้องการฟังบรรยายได้
ประวัติความเป็นมาของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ด้านสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์และบูรณะ
ด้านพฤกษศาสตร์ ระบบนิเวศของป่าชายหาด
ด้านขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี การแต่งกาย ดนตรีไทย
(เมื่อสิ้นสุดกันชมแล้วเชิญแวะร้านค้าพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ขนมไทย เครื่องดื่มสมุนไพร และของที่ระลึก)

๒.กรุณาส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน
(ซึ่งชื่อคณะจะถูกบันทึกไว้ที่ตารางคณะการเข้าชมสามารถโทรมาสอบถามได้)

๓.เปิดเข้าเยี่ยมชม ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
(แจ้งชื่อคณะที่ทำหนังสือมาและซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมตามจำนวนจริง)
สำนักงานเปิด ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๔.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๕๐๘ ๔๔๓-๕ เบอร์โทรสาร (แฟกซ์) ๐๓๒ ๕๐๘ ๐๓๙
อีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com