รายนามผู้บริจาค ปี ๒๕๔๗

วันเดือนปี นามผู้บริจาค จำนวนเงิน (บาท)
๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๑,๐๐๐
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ คณะลูกเสือเนตรนารีกลุ่มที่ ๓ ๕๐๐
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ คุณยุทธดนัย - คุณพยอม ชินะโชติ ๓,๐๐๐
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นายสุรชัย กังหันทอง ๕,๐๐๐
๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๕๐,๐๐๐
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ คุณลัดดาวัลย์ ศิริวงศ์ ๑๐,๐๐๐
     
  รวมทั้งสิ้น ๖๙,๕๐๐