การไหว้ครูดนตรีไทยถือเป็นประเพณีสืบมาแต่โบราณ บรรดานักดนตรีเชื่อว่า ดนตรีไทยและเครื่อง ดนตรีไทยทุกชิ้น มีครูประจำอยู่ต้องทำการเคารพบูชาอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและเป็น การแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบา อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านดนตรีไทย การไหว้ครู ดนตรีไทยทั้งครูที่เป็นมนุษย์และที่เป็นเทพเป็นวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ โดยผู้ศึกษาฝึกฝนดนตรีไทยได้ ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบแบบ แผน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ ศรัทธา ความเคารพบูชา
          มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ให้ความสำคัญในการไหว้ครูดนตรีไทย จึงกำหนด จัดพิธีไหว้ครู ดนตรีไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอนดนตรีไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำความเป็นพื้นที่การ ศึกษานอกห้องเรียนตามบทบาทพิพิธภัณฑ์